Διοικητικό Συμβούλιο

Ισμήνη Λιασίδου Saul - Ιδρύτρια Κτητόρισσα


Η επιτροπή του Ιδρύματος αποτελεί το διοικητικό και εκτελεστικό όργανο που αποφασίζει για τη διαχείριση, επίβλεψη οποιουδήποτε έργου ή δραστηριότητας του Ιδρύματος και γενικά για την όλη λειτουργία του. Η επιτροπή συνέρχεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα σε συνεδριάσεις, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που αφορούν το Ίδρυμα.

Πρόεδρος Δ.Σ. – Μητροπολίτης Πάφου Κ.Κ. Γεώργιος